REGULAMIN SKLEPU BS form Beata Szadkowska

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem

www.formdesign.pl

Sprzedającym jest Beata Szadkowska  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BS form Beata Szadkowska z siedzibą przy ul. Kalinowa 11, 09-100 Płońsk, NIP 5671106515, REGON  381873678. Kontakt ze sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kal11b@wp.pl, tel. 884 838 226

 • 1 Definicje

    Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

    Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna, oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną Użytkownik, który w ramach Sklepu dokonał Zamówienia lub zawarł Umowę sprzedaży.

    Produkt – rzecz ruchoma, którą Klient może kupić w Sklepie, wymieniony i opisany na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym w Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

    Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.formdesign.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.

    Strona Umowy – Sprzedający i Klient.

    Strona Sklepu – każda strona i podstrona internetowa, znajdująca się pod adresem: www.formdesign.pl

    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

    Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.

 • 2 Zasady ogólne

    Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

    Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu. Klient może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon) z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunków Regulaminu. Dane podawane przez Klienta nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta oraz wynikające z tego konsekwencje.

 • 3 Składanie zamówień

    Wszystkie ceny podane na Stronie Sklepu są cenami brutto, podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Do zamówienia  wystawiamy  dokument księgowy

    Zamówienia są przyjmowane przez Stronę Sklepu wyłącznie elektronicznie, poprzez wypełnienie formularzu zamówienia.

    Zamówienia składane poprzez Stronę Sklepu, można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z zastrzeżeniem przerw technicznych.

    Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

    W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu ich uzupełnienia. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie.

    Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system, w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu, Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalonym przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i ochrony przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

    Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma On automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedającego informacji o przyjęciu zamówienia.

    Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia następuje w dniu wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w przypadku płatności przelewem. Maksymalny termin realizacji zamówienia to 7 dni roboczych.

 • 4 Koszty i termin wysyłki

    Produkt wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

    Produkt jest dostarczany za pośrednictwem kuriera,listy i paczki pocztowe i inne(do ceny przesyłki doliczony został koszt pakowania) klient ma obowiązek zaznaczyć jaki koszt przesyłki chce ponieść (priorytet, kurier). Istnieje również możliwość odbioru osobistego Produktu w miejscu prowadzenia działalności Sprzedającego w Płońsku  po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą mailową (kal11b@wp.pl) lub telefoniczną (884838226).

    Produkt dostarczany jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na Stronie Sklepu. Przy wyborze opcji płatności przelewem, do czasu podanego na Stronie Sklepu należy doliczyć czas zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego (zwykle 1-2 dni robocze).

    Klient jest obciążany kosztami dostawy, określonymi w cenniku dostawy, znajdującym się na Stronie Sklepu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, sposobu płatności oraz gabarytu Produktu.

    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 • 5 Płatności

    Płatność za zamówiony produkt może nastąpić:

 1. a) poprzez system płatności Przelewy24
 2. b) przelewem – na rachunek bankowy Sprzedającego

BS form Beata Szadkowska

Bank PKO BP 49 1020 1592 0000 2102 0029 5576

W przypadku braku stwierdzenia braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia bez poinformowania Klienta o tym fakcie.

 • 6 Odbiór towaru

    Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Warunki sprzedaży detalicznej i wysyłki towaru za granicę będą uzgadniane indywidualnie z Klientem.

    Przed odebraniem przesyłki z Poczty lub od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, lub gdy taśmy (plomby) są zerwane,  Klient winien nie przyjąć przesyłki i w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki podczas transportu.

 • 7 Odstąpienie od umowy

    Klient, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki przez Klienta lub osobę trzecią inną niż przewoźnik i wskazaną przez Klienta. Prawo to przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o ochronie praw konsumenta.

    W celu odstąpienia od umowy Klient informuje Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres BS form Beata Szadkowska ul. Kalinowa 11 , 09-100 Płońsk. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia wskazanego przez Sprzedającego, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

    W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli Klient otrzymał rzecz w związku z umową zwrot rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy na adres BS form Beata Szadkowska ul. Kalinowa 11, 09-100 Płońsk.

    Produkt zwracany w trybie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wówczas, gdy zostanie odesłany w pełni kompletny, nie będzie uszkodzony i nie będzie nosił znamion używania, świadczących o innym wykorzystywaniu Produktu, niż do celów jego sprawdzenia. W przypadku skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien zwracany Produkt odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego: BS form Beata Szadkowska ul. Kalinowa 11, 09-100 Płońsk. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Do przesyłki zwrotnej, należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz oznaczyć przesyłkę napisem „ZWROT”.

    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Sprzedającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie się zgodził na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

    W przypadku dokonanej przez Klienta przedpłaty Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

1)   o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

5)   w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

6)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

9)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • 8 Procedura reklamacji

    Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad. Klient może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące Umowy jeśli Produkt ma wady lub prawne.

    Jeżeli otrzymany Produkt ma wady, reklamowany Produkt wraz z pisemnym oświadczeniem Klienta, określającym imię, nazwisko, adres, adres e- mail Klienta, dowód zakupu Produktu, rodzaj wady oraz oczekiwania dotyczące sposoby realizacji zobowiązań Sprzedającego należy odesłać na koszt Sprzedającego na adres Sprzedającego: BS form Beata Szadkowska ul. Kalinowa 11, 09-100 Płońsk

    Sprzedający może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli, mimo prośby o uzupełnienie, wskazane przez Klienta dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Klientem.

    Naprawiony lub wymieniony Produkt zostanie odesłany Klientowi na koszt Sprzedającego.

    Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego poprawnie złożonej reklamacji.

 DO POBRANIA !

—    >  formularza odstąpienia od umowy    <   — 

wypełniony formularz należy wysłać na adres mailowy kal11b@wp.pl

 • 9 Postanowienia końcowe

    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy o ochronie praw konsumenta, o ochronie danych osobowych oraz ustawy Kodeks cywilny.

    Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

    Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminy i w związku z wykonywaniem umów zawartych między Sprzedającym a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 roku nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

    Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

    Niniejszy regulamin został aktualizowany w dniu 30.11.2018 roku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

FORMDESIGN W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO I PRYWATNOŚĆ

Przygotowana przez nas polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz Twoich najważniejszych praw w tym zakresie.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Beata Szadkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BS formBeata Szadkowska ul. Kalinowa 11, 09-100 Płońsk (dalej „BS form Beata Szadkowska”).

Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: kal11b@wp.pl , pod nr tel. +48 884838226 lub pisemnie (adres BS form Beata Szadkowska ul. Kalinowa 11, 09-100 Płońsk).

TWOJE PRAWA – TO co dla nas najważniejsze.

W każdej chwili masz prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania.

MASZ PRAWO DO SPROSTOWANIA

Masz również prawo do żądania sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Jeśli za tym przemawia cel przetwarzania Twoich danych masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

MOŻESZ COFNĄĆ SWOJĄ ZGODĘ

Ważne jest, abyś wiedział, że w zakresie w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, przysługuje Tobie prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak pamiętaj, że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

MOŻESZ ZŁOŻYĆ SPRZECIW

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego naszego interesu (np. realizacja umowy), masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Przy czym wskazujemy Tobie, że przetwarzanie Twoich danych, a w szczególności ich przechowywanie może w danym przypadku być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – również Twoich roszczeń.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby promowania przez nas produktów i usług.

MASZ PRAWO DO PRZENIESIENIA TWOICH DANYCH

W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Twoje dane mogą zostać przesłane innemu administratorowi.

MASZ PRAWO DO SKARGI

Pamiętaj, że zawsze przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DOBROWOLNOŚĆ TWOJEJ ZGODY

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia przez nas usług dla Ciebie, zawarcia i wykonywania umowy. Niestety bez podania tych danych nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług oraz nie będzie niestety możliwe zawarcie umowy.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane? Jaki jest CEL?

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest świadczenie przez nas usług, realizacja zamówień, sprzedaż towarów.

Ważne jest, abyś pamiętał, że przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania przez nas usług dla Ciebie lub umowy, której jesteś stroną, a także do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzając Twoje dane osobowe chcemy odpowiedzieć na Twoje potrzeby i oczekiwania – i robimy to w celu sprawnego dostarczenia Tobie produktów i przedstawienia oferty dostosowanej do Twoich potrzeb.

Twoje dane osobowe są przetwarzane również w takich celach, jak:

– badanie Twoich potrzeb i sytuacji, gdy jesteś zainteresowany naszymi produktami lub usługami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– wykonywanie obowiązków prawnych nałożonych na BS form Beata Szadkowska, w szczególności na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– obsługi zgłoszeń /skarg /reklamacji zgodnie z przepisami oraz procedurami przyjętymi w BS form Beata Szadkowska (art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO),

– statystycznych, archiwalnych, rachunkowych, wewnętrznej sprawozdawczości, w tym analizy badawczej mającej na celu rozwój i ulepszenie naszych produktów i/lub usług, przeprowadzania audytów wewnętrznych i inspekcji, prowadzenia finansów i księgowości (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO),

– zapewnienia bezpieczeństwa naszym Klientom, podmiotom współpracującym oraz nam (art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO),

– prawnie uzasadnione interesy m.in. niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, realizacja innych obowiązków prawnych, nasza odpowiedzialność w ramach świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

– dbanie o nasze relacje z Tobą, zapewnianie bezpośredniego kontaktu z Tobą poprzez pocztę elektroniczną lub telefon, w tym przedstawiania Tobie ofert i produktów dostosowanych do Twoich potrzeb i oczekiwań (art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO).

NA JAKIEJ PODSTAWIE SĄ PRZETWARZANE DANE?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

– niezbędność danych do wykonywania usług oraz zawarcia i wykonywania umów,

– wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na nas, a wynikających m.in. z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego,

– prawnie uzasadniony interes administratora polegający na promowaniu produktów i usług przez nas oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Chcemy, abyś wiedział, że jako administrator będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez jedynie okres niezbędny do realizacji celów, do których Twoje dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane.

Przede wszystkim będziemy przechowywać dane osobowe przez okres wykonywania usługi lub obowiązywania danej umowy, a następnie do momentu wymaganego przez przepisy prawa lub zakończenia roszczeń z tytułu tejże umowy. Przy czym w przypadku, jeśli nie zawrzemy umowy możliwe jest przechowywanie przez nas danych osobowych do momentu wymaganego przez przepisy prawa lub zakończenia roszczeń z tytułu świadczonych usług.

Pamiętaj także, że przetwarzanie danych osobowych będzie trwało do czasu wycofania zgody w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody.

PRZEKAZYWANIE DANYCH – KATEGORIE ODBIORCÓW

Wykonując naszą działalność będziemy przekazywać Twoje dane osobowe zaufanym podmiotom, z którymi współpracujemy (w szczególności pracownikom, podmiotom świadczącym usługi informatyczne i teleinformatyczne, księgowo-rachunkowe, prawne, doradcze). W przypadkach przewidzianych w prawie możemy przekazywać Twoje dane osobowe sądom, instytucjom i organom ochrony prawnej lub nadzoru.

Na podstawie przepisów prawa i odpowiednich umów możemy także powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do odbiorców znajdujących się w państwie trzecim, państwach poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym organizacji międzynarodowych.

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE – PROFILOWANIE

Chcemy, abyś wiedział, że nie podejmujemy decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

PLIKI COOKIES

    INFORMACJE OGÓLNE.

1.Operatorem Serwisu www.formdesign jest  Beata Szadkowska

    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

    Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

    Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

    INFORMACJE W FORMULARZACH

    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

    Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

    Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

    INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.

    Serwis korzysta z plików cookies.

    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

    utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

    określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.

Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach  internetowych Serwisu.

    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

    Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

    Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

    W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:

https://www.google.com/ads/preferences/

    LOGI SERWERA.

    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

    czas nadejścia zapytania,

    czas wysłania odpowiedzi,

    nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

    informacje o przeglądarce użytkownika,

    Informacje o adresie IP.

    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

    Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

    UDOSTĘPNIENIE DANYCH.

    Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

    Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

    Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

    ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?

    Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

    W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

    Internet Explorer

    Chrome

    Safari

    Firefox

    Opera

    Android

    Safari (iOS)

    Windows Phone

    Blackberry